P - T, s.r.o.
 

Projekty

Obytný komplex Parkhill

Miesto:  Lovinského ul. – Búdková cesta, Bratislava, Slovensko
Klient:  LBG byty, spol. s r. o., Pribinova 25, Bratislava, Slovensko
Celková plocha riešeného územia: 52 000 m2
Celková úžitková plocha objektov:  39 837 m2
Celkový počet bytov: 205
Stupeň ukončenia projektu: architektonicko-urbanistická štúdia – súťažný návrh, 2012
Generálny projektant: P – T, spol. s r. o. - Juraj Hermann, Beáta Hermannová, Daniel Růžička, Daniel Mikunda, Marek Vančo

Základnou filozofiou predkladaného súťažného návrhu bolo vytvorenie samostatných ostrovov bývania a práce v zeleni okolo Gaštanovej záhrady. Išlo o snahu o vytvorenie trvalo udržateľného urbanisticko- architektonického konceptu, ktorý je vyjadrený primeraným a z ekologického hľadiska únosným zastavaním riešeného územia. Zvolený koncept chce zregenerovať prírodné prostredie na plochách po bývalom amfiteátri a jeho záchytných parkoviskách a vytvoriť prepojenie – scelenie zelených masívov Machnáča a Horského parku. Dôležitým prvkom celého konceptu je zachovanie priehľadov do riešeného územia a zároveň zabezpečenie výhľadov zo všetkých navrhovaných bytov a Office-hotela na masívy vzrastlej zelene. Pre zástavbu pozostávajúcu celkovo zo siedmych samostatných objektov bola zvolená mäkká modelácia hmôt, ktorá harmonizuje s existujúcou prírodnou morfológiou riešeného územia. Spoločná pôdorysná krivka prepája objekty pri Horskom parku s najvyššie položenými objektmi v južnej časti areálu do jedného kompozičného architektonického celku. Súčasťou tejto kompozície sú aj navrhované šikmé pasívne zelené strechy, ktoré svojim sklonom sledujú svah pozemku. Zelené plochy medzi jednotlivými objektmi, ktoré zároveň prekrývajú podzemné garáže sú navrhnuté tak, aby mohli spolu s Gaštanovou záhradou tvoriť verejný priestor a zachovať existujúce pešie trasy a turistický chodník cez riešené územie.

Bytové domy v Bloku 1 svojim vejárovitým usporiadaním evokujú pôdorysný tvar bývalého amfiteátra a zároveň umožňujú v zimnom období prenikanie slnečných lúčov z juhu a zo západu do územia až po polyfunkčný objekt Office-hotela. Bytové domy v Bloku 2 pri Búdkovej ulici vďaka mäkkému zakriveniu svojej hmoty umožňujú obyvateľom všetkých bytov z obývacích izieb optický kontakt so zeleňou Gaštanovej záhrady.

V ťažisku územia sme navrhli Office-hotel, ktorý by okrem kvalitného prechodného ubytovania v kontakte s okolitou zeleňou priniesol i možnosť pracovného prostredia v prenajímateľných kanceláriách pre obyvateľov bytových domov.

2012_Parkhill
2012_Parkhill
2012_Parkhill
2012_Parkhill
2012_Parkhill
2012_Parkhill
2012_Parkhill

Bývanie

Administratíva

Obchody a služby

Panorama City Showroom
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's
Obchodné centrum Carrefour, Nitra
Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice
Carrefour v OC Danubia, Bratislava

Školstvo

Priemysel

Urbanizmus

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Obytný súbor v Zlatých Moravciach

Interiér