P - T, s.r.o.
 

Projekty

Kasárne - Kulturpark, Košice

Miesto:  Kukučínova ul., Košice 
Klient:  Mesto Košice 
Celková plocha riešeného pozemku:  cca 50 000 m2
Celková zastavaná plocha objektov: 12 063 m2
Stupeň ukončenia projektu:  Súťažný návrh, 2011
Autorský kolektív: Juraj Hermann, Daniel Růžička, Beáta Hermannová, Martin Medlen, Janka Kramáriková

Projekt KULTURPARK bol hlavným novým prínosom akcie Košice – európske hlavné mesto kultúry pre rok 2013 (EHMK2013). Tomu bol prispôsobený i náš súťažný urbanisticko-architektonický koncept, prinášajúci nové impulzy prekračujúce rámec adaptácie historických objektov areálu bývalých vojenských kasární.

Z hľadiska nášho vnímania širších vzťahov k historickému centru Košíc sme navrhli tematický mestský kultúrny okruh, a nahradili vnútornú areálovú okružnú komunikáciu vodnou cestou, ktorá by zhmotnila nový „kultúrny ostrov“ mesta Košice s kultúrnym a relaxačným parkom jestvujúcich vzrastlých stromov uprostred. Zároveň sme vytvorili novú, modernú dominantu a pamätník akcie Košice – EHMK2013, mediálnu vežu. Ďalším koncepčným pilierom nášho riešenia bolo vertikálne zvýraznenie hlavnej budovy Kulturparku pomocou novotvaru „levitujúcej“ hmoty knižnice so študovňami na najvyššom podlaží, odkiaľ by bolo možné v príjemnom prostredí čitárne s kaviarňou obdivovať historické jadro Košíc s jeho dominantami. Zároveň táto „vznášajúca sa“ hmota mohla vo večerných hodinách plniť funkciu premietacej plochy letného kina.

Nami navrhovaný koncept Kulturparku dopĺnili dva nové samostatné objekty – zalomená mäkká hmota hotela umiestnená v severozápadnom nároží areálu a objekt prenajímateľnej administratívy a hostela v juhovýchodnom nároží. Zostávajúce dve historické budovy bývalých kasární mali byť perspektívne tiež začlenené do prevádzky Kulturparku.

2011_Kulturpark
2011_Kulturpark
2011_Kulturpark
2011_Kulturpark
2011_Kulturpark
2011_Kulturpark
2011_Kulturpark
2011_Kulturpark
2011_Kulturpark

Bývanie

Administratíva

Obchody a služby

Panorama City Showroom
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's
Obchodné centrum Carrefour, Nitra
Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice
Carrefour v OC Danubia, Bratislava

Školstvo

Priemysel

Urbanizmus

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Obytný súbor v Zlatých Moravciach

Interiér