P - T, s.r.o.
 

Projekty

Obytný súbor Tehelňa, Senec

Miesto: Trnavská cesta, Senec, Slovensko
Klient: J&T REAL ESTATE, a. s.
Predpokladané náklady:  cca 940 mil. Sk
Celková plocha riešeného územia: 6,8 Ha
Celková úžitková plocha objektov: 50 805,2 m2
Celkový počet bytov: 496
Stupeň ukončenia projektu: dokumentácia pre územné rozhodnutie 2006 
Autorský kolektív:  Juraj Hermann, Patrik Pavlásek, Beáta Hermannová, Daniel Mikunda, Daniel Růžička, Michal Smolec, Helena Vojtková, Peter Srpoň, Lenka Gáliková, Miloš Kráner Anton Havlíček, Jana Valachovičová

Obytný súbor je navrhovaný do priestoru bývalej Tehelne, v ktorej sa ťažila aj spracovávala hlina. Nový majiteľ prišiel s myšlienkou premeny výrobného areálu na zónu bývania, , ktorá by vznikala v nezávislých etapách. Našou snahou bolo využiť neatraktívnu parcelu čo najekonomickejšie pri rešpektovaní dominujúcich znakov lokality. Zástavba hmotovo oživí priestor a vytvorí autonómnu urbanistickú štruktúru, ktorá bude zohľadňovať prírodné limity územia a zároveň bude organizovať územie tak, aby bola zabezpečená jasná hierarchia komunikácií a priestorov, ako aj dobrá a čitateľná orientácia v území. Urbanisticko–architektonický koncept je preto založený na hlavnej kompozičnej osi, ktorá na seba viaže hmotovú štruktúru.

Väčšina z navrhovaných objektov v obytnom súbore vychádza z pôvodného charakteristického prvku lokality – tehly. Jej použitie sa v rôznych podobách objavuje na takmer každom z riešených objektov. Zachovaný objekt komínového telesa – adaptovaný na vodnú baštu bude najsilnejšie pripomínať pôvodnú funkciu lokality. Obytné domy v sektore A nadviažu na individuálnu bytovú zástavbu severnej časti mesta, a preto budú výškovo gradované od južného okraja smerom k hlavnej triede. Vzhľadom na ťažiskovú polohu budú mať v parteri občiansku vybavenosť . Objekty v ostatných sektoroch „B“, „C“ a „D“ budú mať komornejší charakter. Zástavba bude doplnená domoradím radovej IBV v sektore "J", ktorá bude signálom prechodu k vidieckemu charakteru využitia zvyšného územia v budúcnosti.

Obytný súbor – Tehelňa, Senec
Obytný súbor – Tehelňa, Senec
Obytný súbor – Tehelňa, Senec
Obytný súbor – Tehelňa, Senec
Obytný súbor – Tehelňa, Senec
Obytný súbor – Tehelňa, Senec
Obytný súbor – Tehelňa, Senec
Obytný súbor – Tehelňa, Senec
Obytný súbor – Tehelňa, Senec
Obytný súbor – Tehelňa, Senec

Bývanie

Administratíva

Obchody a služby

Panorama City Showroom
Interiér predajne Enrico Fashion
Interiér predajne Big Mama's
Obchodné centrum Carrefour, Nitra
Carrefour v OC Polus, Bratislava
Carrefour v OC Cassovia, Košice
Carrefour v OC Danubia, Bratislava

Školstvo

Priemysel

Urbanizmus

Urbanistická zóna Pasienky, Bratislava
Obytný súbor v Zlatých Moravciach

Interiér